Política de privacidade

Política de privacidade

1.-IDENTIDADE DO RESPONSABLE DO TRATAMENTO

A Responsable do Tratamento dos datos persoais tratados neste sitio web é a FUNDACIÓN NUEVA PESCANOVA, con domicilio en rúa José Fernández López, s/n, 36320, Chapela, Pontevedra, N.I.F. G-72496862 e rexistrada no Rexistro de Fundacións de Interese Galego, Sección da Consellería do Mar, da Xunta de Galicia, co número 2023/2.

Pódese contactar coa Fundación no teléfono XXXXX ou no correo electrónico XXXXX, ou remitindo unha comunicación postal ao seu domicilio social.

A Responsable do Tratamento cumpre integramente coa lexislación vixente na materia, concretamente co Regulamento Xeral de Protección de Datos e (EU) 679/2016 e a Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais

2.-DATOS TRATADOS, FINALIDADES E PLAZO DE CONSERVACIÓN

2.1. Datos tratados e finalidades do tratamento

  • Para xestionar a inscrición presencial ou en liña do Usuario no Foro «Galicia de Sustentabilidade Global de Produtos do Mar» (o «Forum», en diante) que se celebrará o 24 de abril de 2023, trataremos o seu nome, apelidos, enderezo de correo electrónico, teléfono, país de residencia, cidade, nome da compañía á que pertence e cargo que ostenta na mesma.
  • Para unha efectiva contestación ás cuestións expostas por calquera Usuario a través do número teléfono ou correo electrónico que constan na Web, trataremos os seus datos identificativos e de contacto: nome, apelidos e enderezo de correo electrónico.
  • Para contactar con vostede, no seu caso, para coñecer o grao de satisfacción co servizo prestado e así avaliar a calidade do mesmo mediante o envío de correos electrónicos con enquisas ou formularios de satisfacción trataremos o seu nome, apelidos e dirección de correo electrónico.

Nos formularios dispostos a través da Web, indicarase (cun asterisco (*)) que datos teñen carácter obrigatorio. O feito de non facilitar certa información cando se sinale como obrigatoria pode implicar que non sexa posible xestionar a súa solicitude de inscrición.

Durante a navegación, poderán facilitarse datos como os que envía o navegador, a dirección IP asignada polo seu provedor, información do dispositivo utilizado ou determinados perfís sociais asociados ao Usuario.

O Usuario garante que os datos persoais que proporcione son certos e exactos e comprométese a notificar calquera cambio ou modificación dos mesmos. Calquera perda ou dano causado á Web, ao Responsable do Tratamento ou a calquera terceiro mediante a comunicación de información errónea, inexacta ou incompleta nos formularios será responsabilidade exclusiva do Usuario.

No caso de que os datos persoais achegados pertencesen a un terceiro, vostede garante que informou ao devandito terceiro desta Política de Privacidade e obtivo a súa autorización para facilitar os seus datos a FUNDACIÓN NOVA PESCANOVA coas finalidades que se sinalan máis adiante.

3.-LEXITIMACIÓN LEGAL DO TRATAMENTO

As bases de lexitimación legal do tratamento dos datos persoais do Usuario varían dependendo da natureza do tratamento dos mesmos e as súas finalidades:

  • A base lexitimadora para xestionar a inscrición presencial ou en liña do Usuario no Forum é o consentimento expreso do Usuario ao incorporar ao formulario establecido para o efecto, os datos identificados como obrigatorios e aceptar esta Política de Privacidade e facer clic na casa de enviar a inscrición. O consentimento será sempre revogable e poderá exercerse en calquera momento.
  • A base de lexitimación para a efectiva contestación ás cuestións expostas é o interese lexítimo perseguido polo Responsable do Tratamento.
  • A base de lexitimación para o envío de enquisas ou enquisas de satisfacción ao Usuario é o interese lexítimo perseguido polo Responsable do Tratamento para avaliar a calidade dos servizos prestados por ser fundamental para estar en disposición de garantir uns adecuados estándares de calidade.

No caso de que a FUNDACIÓN NOVA PESCANOVA quixese tratar os seus datos persoais para uns fins distintos para os que se obtiveron (definidos anteriormente) proporcionaráselle, antes do devandito tratamento, información sobre esta nova finalidade e requiriráselle para que preste un novo consentimento expreso ou acollerase a outra base de lexitimación válida, conforme á normativa sobre protección de datos persoais vixente en cada momento.

O Usuario será o único responsable no suposto de facilitar datos falsos, inexactos, incompletos ou non actualizados.

4.-CONSERVACIÓN

Dependendo da natureza e finalidade dos datos persoais solicitados e tratados polo Responsable do Tratamento, estes serán conservados en tanto non se revogue o consentimento, ou mentres sexan necesarios para lograr as finalidades descritas. Polo mesmo motivo, suprimiremos ou anonimizaremos os datos persoais unha vez deixen de ser necesarios para lograr as devanditas finalidades, salvo que resulte necesario mantelos (debidamente bloqueados) durante un período máis longo de tempo cando exista unha obriga legal ou regulamentaria, ou cando os datos persoais sexan necesarios para establecer, exercer e/ou defender reclamacións xurídicas reais ou potenciais, investigacións ou procesos similares.

En ningún caso se adoptarán decisións individuais automatizadas en relación co Usuario.


5.-
COMUNICACIÓN, ACCESO A DATOS E ENCARGAS DE TRATAMENTO

Como regra xeral, os datos non serán obxecto de cesión nin comunicación a terceiros a non ser por obriga legal

A xestión e tramitación da participación dun Usuario rexistrado no Forum é levada a cabo por UNA GRUPO IDEAS FACTORY, S.L. (con NIF B-36532034, domicilio social en Avda. Barcelona 33A local 1A, 15706, Santiago de Compostela, e correo electrónico de contacto info@unagrupo.com), coa que o Titular subscribiu o oportuno contrato de prestación de servizos, así como de encargado de tratamento de datos persoais, polo que actúa como ENCARGADA DO TRATAMENTO dos datos persoais introducidos polos Usuarios no proceso de compra en liña.

6.-TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS E CESIÓNS

Non se prevén, salvo obriga legal ou en cumprimento dun requirimento de autoridade xudicial ou administrativa competente.

7.-EXERCICIO DE DEREITOS

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación acerca de se se está procedendo ao tratamento de datos persoais que lles concirnan, ou non. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos ou se desexa retirar o consentimento prestado no seu día. En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos ou oporse ao tratamento dos mesmos, nese caso unicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

Para o exercicio de dereitos, os Usuarios poderán remitir unha comunicación por escrito ao Comité de Protección de Datos e Privacidade do Grupo Nueva Pescanova, por algunha das dúas vías seguintes: (i) por carta a Rúa José Fernández López, s/n. 36320. Chapela. Redondela. Pontevedra (España); ou (ii) mediante correo electrónico ao enderezo comite.datos.privacidad@nuevapescanova.com.

Se se exercese o dereito de portabilidade e, de proceder este, facilitaríanse os seus datos ao novo Responsable do Tratamento.

Sen prexuízo dos medios indicados para o exercicio de dereitos, se considerase que vulneramos os seus dereitos individuais sobre os seus datos persoais, sempre o/a asistirá o dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/tramitesCiudadano.jsf).